• OUR LOCATION
  • 178/50 ซ.วุฒากาศ 14 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี , กรุงเทพฯ 10600,
  • SEND US EMAIL
  • pichaipat@faifahpro.biz

ทำไมต้องตอกหลักดินเป็นสามเหลี่ยม และห่างกันประมาณ 3 เมตร แล้วบ้านที่ไม่มีบริเวณขนาดนี้ต้องทำอย่างไร ?